Skip Navigation or Skip to Content

Onderzoek naar cyberkwetsbaarheid in de Rotterdamse maritieme sector

6 februari 2024
2 min leestijd

Platform Veilig Ondernemen Regio Rotterdam heeft samen met de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) FERM Rotterdam, kennisinstellingen en bedrijven uit de Rotterdamse maritieme sector de handen ineengeslagen voor een nieuw onderzoeksproject over cybersecurity. Samen gaan wij grote en kleine bedrijven rondom de Rotterdams haven helpen om kwetsbaarheden in hun cybersecurity te identificeren en, waar mogelijk, te adresseren. Het project wordt gefinancierd door het TKI Dinalog, onderdeel van de Topsector Logistiek, onder het innovatieprogramma CyberSecurity4 NL. Het project start naar aanleiding van nieuwe regelgeving over cybersecurity die in 2024 wordt ingevoerd. Als onderdeel van deze regelgeving ontstaat er voor bedrijven onder andere een zorgplicht om zelf risicoanalyses voor cybersecurity te doen. Daarbij kan ook aandacht uitgaan naar risico’s en kwetsbaarheden die ontstaan in de keten.

Evelien Bras, directeur FERM Rotterdam: “Ketens in de maritieme sector zijn complex, niet hiërarchisch en bevatten bijzondere partijen die unieke rollen vervullen. Het identificeren cyberkwetsbaarheden in de business ecosystemen in de maritieme sector en de haven is dan ook van groot belang. Gedurende het project wordt er daarom een bredere groep organisaties in en rondom de haven betrokken. Dit onderzoek gaat ons helpen om onze aanpak te versterken en effectiever te maken.”

Versterken cyberweerbaarheid havencomplex Rotterdam

Samen met kennispartijen NHL Stenden (lectoraar Maritime IT Security, dr Stepen McCombie) en de TU Delft (leerstoel Cyber Governance, prof. Michiel van Eeten) wordt er onderzoek gedaan naar het in kaart brengen van ketens voor een aantal cruciale processen in de haven, specifieke governance-vraagstukken die voortkomen uit de betrokkenheid van verschillende nationale en lokale toezichthouders, en de manier waarop midden- en kleinbedrijven effectief betrokken kunnen worden bij cyberweerbaarheidsinitiatieven.

Prof. Albert Veenstra, Hoogleraar Handel en Logistiek, Rotterdam School of Management, projectleider: “De financiering uit het CS4NL programma geeft ons de unieke kans om de maritieme sector rondom Rotterdam te helpen cruciale stappen te zetten bij het ontwikkelen van hun cyberweerbaarheid.”

Het consortium voor het onderzoeksproject bestaat uit de volgende partijen: Erasmus Universiteit Rotterdam – Rotterdam School of Management, Erasmus UPT, TU Delft faculteit TBM, NHL Stenden Lectoraat Maritime IT Security, FERM, Schuberg Philis, Kotug, Lloyd’s Register, Platform Veilig Ondernemen, Gemeente Rotterdam, SmartPort. Het Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt het project, en coördineert haar aanpak via FERM. Daarnaast financiert de Provincie Zuid-Holland aanvullende activiteiten van Erasmus UPT.